Informacje na temat przetwarzania danych osobowych,
polityka prywatności,
działanie strony internetowej,
tworzenie plików oraz korzystanie z plików cookie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do wykonania porozumienia lub umowy, których jesteś stroną.

Udzielając nam dotacji podajesz dane osobowe, które są niezbędne. Wykonanie umowy bez danych, za pomocą których możemy Cię zidentyfikować jest niemożliwe. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane bez dodatkowej zgody.

Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

W takim przypadku Twoje dane są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do prowadzenia stosownej dokumentacji oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec właściwych urzędów. W szczególności podstawą są przepisy finansowo – skarbowe.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych, gdy dane przetwarzane są w celach marketingowych.

Taka zgoda obejmuje również umieszczenie danych na naszej stronie internetowej, na plakacie oraz w innych materiałach informacyjnych na temat organizowanych przez nas koncertów i festiwali. Zgoda obejmuje też podawanie danych do wiadomości podczas koncertów. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne i nie musisz jej udzielać. Wówczas jednak nie będziemy mogli podjąć tych działań.

Nasz uzasadniony interes

W przypadku, gdy dane przetwarzane są do celów rozliczeniowych, czy też zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,
 • w przypadku naszego uzasadnionego interesu – do czasu istnienia tego interesu.

Będziemy przekazywać Twoje dane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, drukarni. Takie podmioty przetwarzają dane zgodnie z naszymi poleceniami. Dane mogą być też przekazywane zgodnie z przepisami prawa stosownym urzędom w celach sprawozdawczych.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych lub prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofania zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Decyzje wobec Ciebie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Polityka prywatności

Informacje ogólne

W niniejszej Polityce prywatności objaśniamy sposób, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach działalności Stowarzyszenia pamięci Jerzego Rogackiego „Niech zabrzmi pieśń”, zwanego dalej Stowarzyszeniem oraz powiązanej z nim strony internetowej i związanych z nią serwisów społecznościowych.

Nazwa i adres administratora

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „RODO”) i innych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych jest:

Tomasz Marasek, telefon: 606 519 734, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych osobowych

Stowarzyszenie gromadzi dane osobowe w następujących celach:

 1. Aby realizować umowę lub porozumienie z Klientem i świadczyć usługi Klientowi, w tym w celu pozyskania dotacji koniecznych do realizacji podstawy działania stowarzyszenia.
 2. Aby realizować umowę z wykonawcą.
 3. Aby wypełniać zobowiązania prawne, w tym zapobiegać czynom karalnym.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie następujących przepisów:

 1. 6 ust. 1 lit. a) RODO jest podstawą prawną w przypadkach, w których uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – w szczególności w celach marketingowych.
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO służy za podstawę prawną w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak np. wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa handlowego, podatkowego lub rachunkowego.
 3. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów, lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 4. W przypadkach, w których przetwarzanie jest niezbędne do realizowanych przez nas celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, a Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie mają nadrzędnego charakteru wobec powyższych interesów, przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do takich sytuacji może należeć np. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami lub marketing bezpośredni stowarzyszenia.

Usuwanie danych i okres ich przechowywania

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane są tylko przez okres wymagany do realizacji celu, w jakim są przechowywane, w szczególności przez okres trwania umowy oraz określone w Kodeksie cywilnym (art. 117-125) okresy przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 2. Twoje dane możemy jednak przetwarzać też poza tym okresem, jeśli jest to przewidziane w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach stanowionych na poziomie europejskim lub krajowym, których musimy przestrzegać: do takich ustaw należy w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 3. Po upływie okresu przechowywania przewidzianego w powyższych normach nastąpi usunięcie lub anonimizacja Twoich danych, chyba że z innych przyczyn zachodzi konieczność ich dalszego przechowywania. Do usunięcia danych osobowych dochodzi, gdy nie stanowi to naruszenia okresów przechowywania przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami umowy oraz nie ma powodu, by uznać, że ich usunięcie naruszyłoby Twoje uzasadnione interesy, a także gdy usunięcie nie spowoduje niewspółmiernych nakładów z uwagi na szczególny sposób przechowywania danych.

Działanie strony internetowej oraz tworzenie plików

Opis i zakres przetwarzania danych

Serwis internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. przez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 2. przez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie;
 3. przez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać następujące dane:

 1. czas nadejścia zapytania;
 2. czas wysłania odpowiedzi;
 3. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 6. informacje o przeglądarce użytkownika;
 7. informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie w celu administrowania serwisem. Dane te przechowywane są tymczasowo w plikach na serwerze. Przechowywanie tych danych w sposób połączony z innymi danymi osobowymi jest wykluczone.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Gromadzenie i przechowywanie danych jest konieczne aby w należyty sposób udostępniać
i dostarczać Klientowi treści zawarte w serwisie internetowym oraz aby zagwarantować jego optymalną funkcjonalność. Dane służą również optymalizacji serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego. Wyżej wymienione cele mieszczą się także w ramach naszych prawnie uzasadnionych interesów wymagających przetwarzania danych według art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych

Usunięcie danych następuje, gdy tylko przestają być one wymagane do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. Dane przechowywane w ramach plików są usuwane najpóźniej po upływie czternastu dni. Przechowywanie Twoich danych przez dłuższy okres jest możliwe. W takim przypadku usuwamy lub anonimizujemy Twój adres IP, dzięki czemu przyporządkowanie ich do klienta nie jest możliwe.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

W związku z tym, że gromadzenie danych oraz przechowywanie zapisów w plikach dziennika jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu przeciwko ich wykorzystywaniu.

Korzystanie z plików cookie

Stosowanie plików cookie w ramach serwisu internetowego

Serwis internetowy korzysta z plików cookie. Są to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej użytkownika lub też zapisywane przez nią w jego systemie komputerowym. Zapis ma miejsce w momencie włączenia strony internetowej. Plik cookie składa się z charakterystycznego ciągu znaków, który przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia pozwala przeglądarce sprawdzić czy istnieją pliki cookie przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała plik na urządzeniu użytkownika. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną zawartość do odbiorcy.

Serwis wykorzystuje pliki cookie, które można podzielić w następujący sposób:

 1. niezbędne – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu np. podtrzymujące sesję użytkownika;
 2. funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu;
 3. zabezpieczające – pliki wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;
 4. wydajnościowe – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z interfejsu.

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookie pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to z kolei pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Pliki cookie zapisywane są na komputerze użytkownika, z którego przesyłane są do nas. Dlatego też użytkownik posiada pełną kontrolę nad sposobem ich używania. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucenia wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Dokonując zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Należy pamiętać jednak, iż zablokowanie wszystkich plików cookie może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu internetowego.

Przekazywanie danych firmom świadczącym usługi i pozostałym podmiotom trzecim

W związku z prowadzeniem i optymalizacją naszego serwisu internetowego oraz na potrzeby naszych działań, a także w celu realizacji umowy współpracujemy z różnymi partnerami świadczącymi dla nas usługi np. w zakresie serwisu IT czy hostingu strony internetowego. Firmom tym przekazujemy dane niezbędne dla wykonania umowy.

Podstawę prawną przekazania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Dane osobowe mogą w pewnych okolicznościach zostać przekazane podmiotom trzecim lub organom państwowym, o ile jesteśmy do tego zobowiązani przez te organy lub jesteśmy do tego uprawnieni np. kiedy jest to konieczne w związku ze ściganiem przestępstw lub zabezpieczeniem i egzekucją naszych praw lub roszczeń.

Podstawę prawną przekazania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Na stronie internetowej stowarzyszenia znajdują się nasze dane kontaktowe w tym adres e-mail, z którego można korzystać, w celu skontaktowania się z nami drogą elektroniczną. W tym przypadku przetwarzane są dane osobowe użytkownika przekazane nam wraz z wiadomością.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych w związku z otrzymaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt z nami podjęto w związku z zawarciem umowy lub jej realizacją dodatkową podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych ma miejsce w obu przypadkach w celu ich obsługi i odpowiedzi na zapytanie.

Stowarzyszenia w mediach społecznościach

Ponieważ chcemy skutecznie komunikować się z naszymi klientami, osobami zainteresowanymi i użytkownikami, nasze strony można znaleźć w serwisach i na platformach społecznościach (takich jak np. Facebook czy Instagram). Można tam znaleźć również informacje o naszych działaniach. W przypadku przeglądania tychże stron w danej sieci czy serwisie, obowiązują warunki handlowe i wytyczne w zakresie polityki prywatności danego operatora.